۴۴ وسایل نقلیه موجود

ترتیب بر اساس:
۳
HARTFORD VMC1300AP
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۲
نام پیش فرض
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC11-T
سال ساخت
۲۰۰۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۲
Harding SV-150
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS802DSL
سال ساخت
۲۰۰۷
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
Colchester CNC 5000
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
HYUNDAI HIMAC-V100
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
yasnac50
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC600
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 370
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL 75-A
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 15
سال ساخت
۱۹۹۱
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC760
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 370
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
HEIDENREICH & HARBECK V 1020
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS802C
سال ساخت
۱۹۷۵
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
KONDIA A6
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
Heidenhain iTNC530
سال ساخت
۲۰۰۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Harding T42
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
HWACHEON HI-ECO45
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۲
Nakamura TW 30
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
fanuc o-tc
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
LAGUN GVC1000
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
Heidenhain 407
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
HWACHEON HI-ECO45
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۲
DOOSAN PUMA 300S
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC18i-TB
سال ساخت
۲۰۰۶
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
Cincinati Arrow VMC1000
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 410
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Mikron HSM 700
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
Heidenhain ATEK HS Plus
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۵
Supermax YCM-V218B
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC18-M
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
HYUNDAI HIT 8S
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS 840C
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
MICROTURN Challenger BNC-22120X
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FAGOR
سال ساخت
۲۰۰۵
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
فروخته شده
Quaser MV154P/12
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC 18i-MB
سال ساخت
۲۰۰۵
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Nakamura-TOME TMC-15
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۴
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL65
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 10T
سال ساخت
۱۹۸۹
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
Mas MCV 1000
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL-200S
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 21T
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC1000-22
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 410
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
HWACHEON Hi-ECO 21HS
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
DECKEL MAHOO DMC103V
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
SIEMENS 840D
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۲
MORI SEIKI SV-503B 40
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC 21i
سال ساخت
۲۰۰۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC460-16
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC2500B
سال ساخت
۱۹۹۳
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC 560-22
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC2500B
سال ساخت
۱۹۹۴
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Harding T42
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Yang eagle 1000
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
MITSUBISHI
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Kitamura Mycenter-1
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-M
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Miyano LE-31
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۲
مشاهده بیشتر
۳
Awea BM1200
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
Heidenhain iTNC530
سال ساخت
۲۰۰۵
مشاهده بیشتر
۳
Cincinati milacron 750
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-M
سال ساخت
۱۹۹۵
مشاهده بیشتر
۳
feeler FV 1300
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 426
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۲
Bridgeport VMC1000-22
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 410
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
Victor V CENTER 85
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-MC
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
HYUNDAI HIT 18S
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS 840C
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۱
Biglia B500
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۵
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
FAMUP MCX 600
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS 810D
سال ساخت
۱۹۹۵
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
نمایش همه