۱۰۹ وسایل نقلیه موجود

ترتیب بر اساس:
۳
VICTOR VCENTER 80
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-MC
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
VICTOR TNS-2H
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-TB
سال ساخت
۱۹۸۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۵
TORNADO T8
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 21i-TB
سال ساخت
۲۰۰۴
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۵
TAKISAWA EX-110
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
Fanuc 21i-T
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
SUPERMAX YCM-TC-15
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-TC
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
SPINNER VC800
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
SIEMENS 840D
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
SPINNER VC-1020
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
SIEMENS 840D
سال ساخت
۲۰۰۳
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
PINNACLE PK-VMC1000S
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۲۰۰۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
MORI SEIKI SL-303B/700
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL-300B/700
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
MORI SEIKI SL-150SMC
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI CL-200A5
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
MITSUBISHI MSC-803
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Mag Fadal VMC 4020FX
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC Oi-MC
سال ساخت
۲۰۰۸
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
LEADWELL TDC-510
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-MC
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۵
QUASER MK60IIH
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC 18-MC
سال ساخت
۲۰۰۱
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
LEADWELL MV-760
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-MF
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
HARDINGE Bridgeport VMC 450P
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
SIEMENS 810 DE
سال ساخت
۲۰۰۵
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
HAMAI MC-3VA
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-M
سال ساخت
۱۹۹۰
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۴
EMCO TURN 380
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS
سال ساخت
۱۹۹۵
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۴
DMG MORI ecoMill 600V
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC
سال ساخت
۲۰۱۵
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۴
DECKEL MAHO DMC 63V
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEDENHAIN TNC 426M
سال ساخت
۲۰۰۳
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
DECKEL MAHO DMC 63V
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC 18 Oi-MB
سال ساخت
۲۰۰۵
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
CINCINNATI MILACRON SABRE 750
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-MC
سال ساخت
۱۹۹۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۵
TORNADO T8
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 21i-TB
سال ساخت
۲۰۰۴
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport vmc 760.22
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
MAXIMART VMC-105E
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-MD
سال ساخت
۲۰۰۱
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
LEADWELL MV-760
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-MF
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
LEADWELL TDC-510
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-MC
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۴
Tornado T8
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 21i-TB
سال ساخت
۲۰۰۴
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC 1000/30
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
DECKEL MAHO DMU 50T
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
FAMUP MCX 600
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-M
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL-253BMC/500
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
YANG EAGLE 1000
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC O-MD
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL-150
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۲
STAMA MC 531SM
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS 840C
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
KUKA KR 30/1
تیپ دستگاه
ربات
کنترل
KR 30/1
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC 1000/22
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC-370
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC500
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC-370
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
SPINNER VC 1020
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
SIEMENS 810D
سال ساخت
۲۰۰۲
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
SIGMA MISSION 3
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC 18-M
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
KONDIA B-500
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 355
سال ساخت
۱۹۸۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Nakamura Tome TMC-15
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Miyano JNC-45S
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
DAHLIH MCV-510
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN LE 410M
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI CL-15
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI CL-200B/500
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
MITSUBISHI MSC-803
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI CL200-BM
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
MITSUBISHI MSC-803
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL-0H
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
Fanuc 10TE
سال ساخت
۱۹۹۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC 500
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 410
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC 1000/30
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۲
Bridgeport VMC 1000/22
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 410PA
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI CL200-BM
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
MITSUBISHI MSC-803
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC500
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 410
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
TAKISAWA EX-108
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
Fanuc 21i-T
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
MORI SEIKI SL-25
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18i
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Wemas VZ2080
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۲۰۰۳
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
BRIDGEPORT VMC1000
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 410
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Johnford matra jet-40
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC 18-M
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
DECKEL MAHO DMP60V
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
SIEMENS 840D
سال ساخت
۲۰۰۴
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۴
TORNOS DECO 2000/26
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 21i
سال ساخت
۲۰۰۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۲
DAEWOO PUMA S6
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۵
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
DECKEL MAHO DMU 70
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
Heidenhain iTNC530
سال ساخت
۲۰۰۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
LEADWELL LTC-50-BL
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Victor V CENTER 85
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 530
سال ساخت
۲۰۰۳
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
HARTFORD VMC1300AP
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
Nakamura-TOME S-4BL
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 11-T
سال ساخت
۲۰۰۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۲
Harding SV-150
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS802DSL
سال ساخت
۲۰۰۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Colchester CNC 5000
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
HYUNDAI HIMAC-V100
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
yasnac50
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC600
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 370
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL 75-A
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 15
سال ساخت
۱۹۹۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Bridgeport VMC760
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 370
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
HEIDENREICH & HARBECK V 1020
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS802C
سال ساخت
۱۹۷۵
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
KONDIA A6
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
Heidenhain iTNC530
سال ساخت
۲۰۰۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Harding T42
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۱
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
HWACHEON HI-ECO45
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۲
Nakamura TW 30
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-TC
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
LAGUN GVC1000
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
Heidenhain 407
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
HWACHEON HI-ECO45
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18T
سال ساخت
۱۹۹۸
موجودی
موجود
مشاهده بیشتر
۲
DOOSAN PUMA 300S
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 18i-TB
سال ساخت
۲۰۰۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Cincinati Arrow VMC1000
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN 410
سال ساخت
۲۰۰۰
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Mikron HSM 700
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
Heidenhain ATEK HS Plus
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۵
Supermax YCM-V218B
تیپ دستگاه
فرز
سال ساخت
۱۹۹۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
HYUNDAI HIT 8S
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
SIEMENS 840C
سال ساخت
۱۹۹۶
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۴
MICROTURN Challenger BNC-22120X
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FAGOR
سال ساخت
۲۰۰۵
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Quaser MV154P/12
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
FANUC 18i-MB
سال ساخت
۲۰۰۵
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Nakamura-TOME TMC-15
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC O-T
سال ساخت
۱۹۹۴
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL65
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 10T
سال ساخت
۱۹۸۹
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
Mas MCV 1000
تیپ دستگاه
فرز
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳
MORI SEIKI SL-200S
تیپ دستگاه
تراش
کنترل
FANUC 21T
سال ساخت
۱۹۹۷
موجودی
فروخته شده
مشاهده بیشتر
۳